Everything about Šuto Orizari

Бидејки поголемиот дел од жителите на Шуто Оризари се невработени, и социјални случаи повекето егзистенцијата ја обезбедуваат преку разни работи кои една од работата е возње на такси.

Because the greater part of inhabitants of Shuto Orizari are unemployed and living on social aid they find all sorts of occupations and one of those is taxi driver.

Comments

Comments are closed.